Fra BibelenJesaja 49, 22

Så sier Herren Gud: Se, jeg løfter hånden for folkeslag og reiser mitt banner for folkene. De kommer med sønnene dine på armen, og døtrene dine bærer de på skuldrene.

 

   Aktiviteter

 

Et folk fra Nord


Jesus!


Jesus Kristus er Guds Sønn

Jesus er Guds Sønn. Han har all makt i himmel og på jord. Han er Herren.  Jesus er Kongen. Kongen over alle konger. Jesus ble unnfanget ved Den hellige Ånd, født av jomfru Maria. Han ble korsfestet, død og begravet. På den tredje dag stod han opp fra de døde. Han for opp til himmelen og sitter nå ved Guds Faders høyre hånd. På en dag ingen kjenner, skal han komme tilbake for å dømme levende og døde.
Bibelen sier at hver den som tror på Jesus, skal ikke gå fortapt, men ha evig liv (Joh 3,16). De skal leve i all fremtid med Ham.
Jesus har seiret over min og din synd og over døden, derfor skal omvendelse og tilgivelse forkynnes for alle folkeslag på jorden. Evangeliet (det glade budskap om Jesu seier) skal forkynnes. Alle kan nå bli Jesu disipler og motta Den Hellige Ånd som en gave. Jesus sier: ”Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende” (Matt 28,18ff; Mark 16,15; Luk 24,47).Bøy deg for Jesus!

Bibelen sier at det ikke er gitt noe annet navn til menneskene enn Jesus Kristus, som vi kan bli frelst ved.  Alle skal bøye seg for Ham og bekjenne at Jesus Kristus er Herre (Apg 4,12; Fil 2,9ff). Når Han blir løftet opp for oss, skal Han dra alle til seg (Joh 12,32). Jesus samler folkene ved Sin død og oppstandelse. Jesus Kristus gir liv og håp til alle.(Jes 11,10; Joh 12,32-33; Rom 15,12; 1 Kor 15,57). Som i himmelen, så skal vi her på jorden, opphøye Ham, tilbe Ham og gjøre Han til vår Herre (Matt 28,17).
Jesus er Guds Banner

Jesus ser på seg selv som oppfyllelsen av Guds Banner. Han er den som blir løftet opp lik slangen i ørkenen. Moses løftet opp kobberslangen som et Banner for folket. Den som ser opp på den skal redde sitt liv(4 Mos 21,9; Joh 3,14-15).

Dermed blir også Jesajas profeti oppfylt. Renningen fra Isais rot skal stå som folkenes samlingsmerke (Banner, Jes 11,10). Lik Gud ba Moses løfte opp kobberslangen, kaller Gud oss å løfte opp Jesus for verden som Guds Banner. ”Herren er mitt Banner.” Guds Banner markerer at Herren seirer (2 Mos 17,15f).

Når Bannere løftes, samler Gud sitt folk. Han reiser det opp til ett folk, som gjør Hans gjerninger. Gud innvier og fornyer sitt folk ut fra alle folkeslag
(Jes 11,12; 13,2-3; 31,9; 49,22; Jer 4,6; 50,2-3; 51,12; Joel 2,15-16; 3,1).